กองบิน ๒๓ จัดโครงการค่ายเยาวชนเข้มแข็งเพื่อความปรองดองสมานฉันท์

calendar  28 มิ.ย. 2563, 22:05 น.    7

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนเข้มแข็งเพื่อความปรองดองสมานฉันท์กองบิน ๒๓ เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีเยาวชนกองบิน ๒๓ และเยาวชนรอบที่ตั้งกองบิน ๒๓ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี ​

อัลบั้มภาพ