ภารกิจของกองทัพอากาศ


 ​​"กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักร
และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศ ตามอำนาจหน้​​าที่ของกระทรวงกลาโหม
มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ"

 

  ​​
ข้อมูลจาก: พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑​