ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
(2480 - 2484)

 

พลอากาศโท หลวงอธึกเทวเดช
(2484 - 2486)

 

พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก
(2486 - 2492)

จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี
(2492 - 2500)

 

จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
(2500 - 2503)

 

พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา
(2503 - 2517)

พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ
(2517 - 2520)

 

พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์
(2520 - 2524)

 

พลอากาศเอก ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์
(2524 - 2526)

พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
(2526 - 2530)

 

พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี
(2530 - 2532)

 

พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
(2532 - 2535)

พลอากาศเอก กันต์ พิมานทิพย์
(2535 - 2536)

 

พลอากาศเอก ม.ร.ว.ศิริพงษ์ ทองใหญ่
(2536 - 2539)

 

พลอากาศเอก อมร แนวมาลี
(2539 - 2540)

พลอากาศเอก ธนนิตย์ เนียมทันต์
(2540 - 2542)

 

พลอากาศเอก สนั่น ทั่วทิพย์
(2542 - 2543)

 

พลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์
(2543 - 2545)

พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
(2545 - 2548)

 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
(2548 - 2551)

 

พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
(2551 - 2555)

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
(2555 - 2557)

 

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
(2557 - 2559)​​​

 

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
(2559 - 2561)​​​

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
(2561 - 2562)