การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล URL
o1 โครงสร้าง  
o2 ข้อมูลผู้บริหาร  
o3 อำนาจหน้าที่  
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
o5 ข้อมูลการติดต่อ  
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

การประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล URL
o7​​ ข่าวประชาสัมพันธ์  

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ข้อมูล URL
o8 Q&A  
o9 Social Network  

การดำเนินงาน

ข้อ ข้อมูล URL
o10 แผนดำเนินงานประจำปี  
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  

การปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูล URL
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

การให้บริการ

ข้อ ข้อมูล URL
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
o17 E–Service  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ข้อมูล URL
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ข้อมูล URL
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล URL
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  ​

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ข้อมูล URL
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล URL
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ข้อมูล URL
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล URL
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ข้อมูล URL
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล URL
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
o41​ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ​ ข้อมูล​ URL
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน