ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหน้ากากอนามัยแก่นักเรียนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในสถานศึกษา

calendar  2 ก.ค. 2563, 21:16 น.    267

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณลัย โดยมี ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยฝ่ายมัธยม และนายขวัญชัย ฮึงรักษา ผู้อํานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณลัยฝ่ายประถม รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้มีการแจ้งเตือนโรงเรียนต่าง ๆ ให้มีการเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคการศึกษาโดยให้คํานึงถึงเรื่องสุขอนามัย มีการออกมาตรการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ อาทิมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา จุดทําความสะอาดล้างมือ การออกแบบระยะห่างในชั้นเรียน การทําความสะอาดทั่วบริเวณสถานศึกษา การงดกิจกรรมที่มีความแออัด รวมถึงการให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในโรงเรียน 

ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยเด็กและเยาวชนจํานวนมากที่ต้องมาโรงเรียนเมื่อเปิดภาคการศึกษา กองทัพอากาศ จึงได้มอบหมายให้กรมพลาธิการทหารอากาศเตรียมการผลิตหน้ากากอนามัยสําหรับเด็กและเยาวชน เพื่อมอบให้แก่นักเรียน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การดูแลของกองทัพอากาศ โดยได้มอบหน้ากากอนามัย จํานวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น ให้แก่ผู้แทนนักเรียนเพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ต่อไป​

อัลบั้มภาพ