ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

 

พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

 

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ

 

         

 พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

    

พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

         

 

พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง​​
เสนาธิการทหารอากาศ

 

พลอากาศโท ชานนท์ มุ่งธัญญา
รองเสนาธิการทหารอากาศ

 

พลอากาศโท คงศักดิ์ จันทรโสภา
รองเสนาธิการทหารอากาศ

 

พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์
รองเสนาธิการทหารอากาศ 

 

พลอากาศโท ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล
รองเสนาธิการทหารอากาศ

 

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย
รองเสนาธิการทหารอากาศ

 

เบอร์โทรศัพท์​
สำนักงานผู้บัญชาการทหารอากาศ        0-2534-1707
สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารอากาศ   0-2534-2312
สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ   0-2534-2389, 0-2543-8405
สำนักงานเสนาธิการทหารอากาศ   0-2​​534-1094