UAV กองทัพอากาศ บินสํารวจสภาพการจราจรขาออก สนับสนุนกระทรวงคมนาคมและตํารวจทางหลวงในการอํานวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางในห้วงวันหยุดยาว

calendar  3 ก.ค. 2563, 21:29 น.    250

​กองทัพอากาศ จัดอากาศยานไร้คนขับ (UAV) บินสํารวจสภาพการจราจรบนเส้นทางคมนาคมสายหลักที่คาดว่าจะ มีประชาชนใช้เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัด เนื่องจากมีวันหยุดยาวต่อเนื่องระหว่างวันที่ ๔ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม และตํารวจทาง โดยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) จะบินถ่ายภาพการจราจรในจุดที่กําหนด และส่งสัญญาณภาพแบบ Real Time ไปยังกองอํานวยการร่วม ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศูนย์บริหารจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวง เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยเกี่ยวข้องนําไปใช้บริหารจัดการเส้นทางจราจร รวมถึงอํานวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลําเนาหรือเดินทางท่องเที่ยว และช่วงเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครในช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

การปฏิบัติการบิน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองทัพอากาศได้จัดอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Mini UAV) แบบ Quad Rotors ขึ้นทําการบินบริเวณทางต่างระดับสระบุรีและอากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ Aerostar BP ขึ้นทําการบิน บริเวณถนนสายเอเชีย และถนนมิตรภาพ ในห้วงเวลาบ่ายถึงค่ํา สําหรับภารกิจดังกล่าว เป็นการสนับสนุนกระทรวง คมนาคม โดย สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดทําแผนเตรียม ความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ ร่วมกับกรมทางหลวง และตํารวจทางหลวง ซึ่งมีการ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้ รถใช้ถนน โดยในส่วนของกองทัพอากาศ ได้นําแนวทางการปฏิบัติที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operation) มาใช้ในการสนับสนุนและบูรณาการการปฏิบัติภารกิจระหว่างหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรม รวมถึงบุคคลากรของกองทัพอากาศมีขีดความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายของ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยในอนาคตจะมีการขยายความร่วมมือในมิติอื่น ๆ อาทิ การสนับสนุนอากาศยาน ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาและติดตาม ความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศที่สําคัญ ตามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาประเทศ ระหว่างกองทัพอากาศ และกระทรวงคมนาคม​

อัลบั้มภาพ