กิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการขอกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓

calendar  30 มิ.ย. 2563, 22:17 น.    16

 

ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการขอ ทอ. ประจำปี ๖๓

การประกวดแบ่งเป็น ๔ ประเภท

๑.ประเภทภายนอกอาคาร (ระดับ นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งด​​อนเมือง)

๒.ประเภทภายในและรอบอาคาร (ระดับ นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง)

๓.ประเภทภายนอกอาคาร (ระดับต่ำกว่า นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง)                                  

๔.ประเภทพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่สาธารณะ (ระดับต่ำกว่า นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง)  

ระยะเวลาประกวดตั้งแต่ ก.ค.๖๓ - ส.ค.๖๓ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที ผกสก.กชค.สก.ทอ. โทร.๒ – ๓๘๐๐